چرا باید هدف داشته باشیم؟

هدف گذاری

حرف زدن شما را بجایی نمی رساند.
برای اینکه موفق باشید باید کاری بکنید که افراد موفق انجام می دهند.

– افراد موفق بسیار فعال هستند
– هدف گذاری می کنند

– کارها را به کارهای کوچکتر تقسیم می کنند
– موانع را پیش بینی می کنند
– موفقیت خود را مجسم می کنند
– به خودشان ایمان دارند

۵/۵ - (۱ امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید