ترمیم معدل چیست؟

ترمیم معدل دیپلم

قوانین ترمیم معدل دیپلم و پیش دانشگاهی

هدف اصلی از اجرای طرح ترمیم معدل، امکان برگزاری آزمون مجدد برای کسانی است که دیپلم خود را از سال٨۴ تا امروز گرفته اند اما از نمرات خود راضی نیستند. با توجه به افزایش تاثیر معدل