مطالعه مفهومی چیست؟

روش مطالعه مفهومی

مطالعه ی مفهومی به چه معناست؟

مفهومی خواندن یعنی
دیر فراموش شدن مطالب و همچنن تسلط بر آنان ناشی از مطالعه‌ی دقیق و مفهومی است

  • در هر بند کلمات کلیدی را مشخص کنید
  • معنای دقیق جملات و منظور نویسنده را بیابید
  • سعی کنید در مواردی که می‌توانید مثال‌هایی اضافه بر